1 report

VFR ABOUT THE AUTHOR Elena Mogo Associate Analyst, Travel & Tourism elena. mogos@globaldata. com Elena is an Associate Analyst in GlobalData' s Travel and Tourism team.

  • Travel And Tourism
  • Europe
  • Poland
  • Romania
  • UTair Group