1 report

In 1995, it was listed as one of the ## key enterprises.

  • Auto Tire
  • Rubber Manufacturing
  • Hangzhou Fuchunjiang Chemical Co., Ltd.
  • Jiangsu Jinjiang Dajiang Chemical Co., Ltd.
  • Qingdao Longhai Tire Manufacturing Co., Ltd.