2 reports

In 1995, it was listed as one of the ## key enterprises.

  • Auto Tire
  • Rubber Manufacturing
  • Hangzhou Fuchunjiang Chemical Co., Ltd.
  • Jiangsu Jinjiang Dajiang Chemical Co., Ltd.
  • Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd.

The auto exports exceeded over ## million each year.

  • Auto Tire
  • Rubber Manufacturing
  • Tire
  • Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd.
  • Zhejiang Expressway Co., Ltd.