5 reports

AMONG THE ## FACILITIES, ## IN JIANGSU, ## IN TIANJIN, ## IN GUANGDONG, ## IN SHANGHAI, ## IN SHANDONG, ## IN LIAONING, ## IN HENAN, ## IN BEIJING, ## IN GANSU, ## IN HEBEI, ## IN HUBEI, ## IN HUNAN, ## IN HEILONGJIANG, ## IN JILIN AND ## IN

 • Plastic
 • Polymers
 • Toluene
 • China
 • CNPC

AMONG THE ## FACILITIES, ## IN JIANGSU, ## IN TIANJIN, ## IN GUANGDONG, ## IN SHANGHAI, ## IN SHANDONG, ## IN LIAONING, ## IN HENAN, ## IN BEIJING, ## IN GANSU, ## IN HEBEI, ## IN HUBEI, ## IN HUNAN, ## IN HEILONGJIANG, ## IN JILIN AND ## IN

 • Plastic
 • Polymers
 • Toluene
 • BASF-YPC Company Limited
 • CNPC

Among the ## facilities, ## locate in Beijing, ## in Liaoning province, ## in Gansu province, ## in Henan province, ## in Jiangsu province, ## in Guangdong province and ## in Hubei province.

 • Paint
 • Polymers
 • Toluene
 • CNPC
 • SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical Co., Ltd

Among the ## facilities, ## locate in Beijing, ## in Liaoning province, ## in Gansu province, ## in Henan province, ## in Jiangsu province, ## in Guangdong province and ## in Hubei province.

 • Paint
 • Polymers
 • Toluene
 • Xylene
 • CNPC

THE LARGEST MARKET FOR PHENOL IS BPA FOLLOWED BY PHENOLIC RESINS.

 • Organic Chemicals
 • Petrochemical
 • Polymers
 • Toluene
 • CNPC